ex novo
restoration
restyling
restoration - restyling - ex novo