ex novo
restoration  
restyling  
restoration - restyling - ex novo